Педагогика на обучението по физическо възпитание

Обща информация

Специалност

Педагогика на обучението по физическо възпитание

Съкращение

ПОФВ

Професионална квалификация

Учител по физическо възпитание и спорт

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Обучаващо звено

Педагогически факултет

Описание

Обучението в специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание” в ОКС „бакалавър” има научнотеоретична и практико-приложна насоченост, които се осигуряват чрез включената в учебния план широкопрофилна и специализирана подготовка по задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, както и чрез предвидените различни форми на учебна практика в следните основни направления:

 • общотеоретично – познание за същността, особеностите и спецификата на съвременния педагогически процес в изграждане на физическата образованост на учениците; разбиране и интеграция на придобитите знания в учебно-тренировъчната работа, в спортния мениджмънт, в педагогическата комуникация и при научноизследователска дейност;

 • медико-биологично – овладяване на анатомо-физиологичните, физико-биохимичните параметри на човешкия индивид, морфо-функционалните отклонения, превенция и терапия със средствата на физическото възпитание;

 • спортно-педагогическо – формиране на професионални умения и компетентности за планиране, организиране и реализиране на учебно-възпитателен процес по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“ в реалните условия на училищната среда.

За осъществяване на оптимален процес на обучение е налице нужният материалнотехнически и информационен ресурс. Осигурени са съвременно оборудвани учебни зали и специализирани кабинети за лекционна и семинарна дейност на студентите; спортна база с необходимата спортно-техническа екипировка за практическа дейност; учебни бази за провеждане на практическите курсове.

Реализация

Завършилите специалността „Педагогика на обучението по физическо възпитание”, ОКС „бакалавър“ могат да се реализират професионално по всички критерии на Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти / ДВ бр.61 от 02.08.2019 г./ като:

 • учители по физическо възпитание и спорт във всички етапи на средното училище – в общински или частни училища;

 • в специализирани (спортни училища);

 • преподаватели и инструктори в различни форми на организирани и доброволни форми на двигателна ангажираност (спортни клубове и секции, фитнес клубове и др.);

 • възпитатели в училище и в социални институции;

 • в специализирани институции за работа с деца със специфични образователни потребности;

 • консултант-експерти в институции, работещи с подрастващи;

 • в рекреационни центрове и др.;

 • мениджъри в областта на физическото възпитание и спорта в общински структури;

 • в неправителствени организации, фондации и други.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Педагогика на обучението по физическо възпитание" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

 • ДЗИ: Български език и литература

 • Изпит: Oбща езикова култура

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

 • Физическо възпитание и спорт

 • Спортна подготовка

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Балообразуване

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, или с оценки от присъствени приемни изпити.

Приемът в специалността "Педагогика на обучението по физическо възпитание" се извършва след класиране по бал. 

Балът се образува от основна балообразуваща оценка, плюс една допълнителна балообразуваща оценка, умножена по 3.

1. Основна балообразуваща оценка

Оценката от състезателен приемен изпит/тест или от Държавен зрелостен изпит (ДЗИ). Ако кандидат-студентът се е явявал на някой от изпитите неколкократно или на повече от един балообразуващ изпит, в бала участва най-високата от всички оценки.

 • ДЗИ: Български език и литература

 • Изпит: Изпит по обща езикова култура

2. Допълнителна балообразуваща оценка x3:

 • Физическо възпитание и спорт или спортна подготовка

Допълнителните балообразуващи оценки са оценките в дипломата от Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) или от задължителната подготовка по предмета. Ако в дипломата няма необходимите оценки се вземат оценките от Удостоверението за първи гимназиален етап.

Забележка 1: Ако основната балообразуваща оценка е от конкурсен изпит, а в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет и едната от тях е от държавен зрелостен изпит (ДЗИ) от и след 2008 г., а другата – от раздел „Задължителна подготовка”, за допълнителна балообразуваща оценка се взема оценката от държавния зрелостен изпит.

Забележка 2: При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.

Такси за изпити и кандидатстване

Такси за кандидатстване за учебната 2024/2025 г.

За първи изпит/тест таксата за кандидатстване е 50 лв. За всеки следващ изпит/тест е 45 лв.

От такса за участие в конкурса се освобождават:

а/ лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – удостоверява се с решение на ТЕЛК;

б/ кръгли сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването – удостоверява се с актове за смъртта на родителите и лична карта на кандидат-студента.

в/ лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция –  удостоверява се със служебна бележка от съответния дом;

г/ военноинвалиди и военнопострадали;

д/ майки (бащи) с три и повече деца – представят се удостоверения за раждане на децата и лична карта на родителя.

Половин такса плащат близнаци, когато и двамата кандидатстват в ТрУ – представят се удостоверения за раждане.

Приемни изпити

За кандидатстване може да се явите на някой от следните изпити.

Предварителни изпити:
 • Обща езикова култура - изпит - 30 март и 13 април 2024 г. (присъствено)

Редовни изпити:
 • Обща езикова култура - изпит - 26 юни 2024 г. (присъствено)

Подготовка за изпити

Можете да се запознаете с материала за изпита, на който ще се явявате на страницата

Подготовка за изпити
Подаване на документи

Можете да подадете документи за явяване на изпити или за кандидатстване онлайн или на някой от посочените адреси на страницата

Подаване на документи