Педагогика на обучението по информационни технологии

Обща информация

Специалност

Педагогика на обучението по информационни технологии

Съкращение

ПОИТ

Област на висше образование

1 Педагогически науки

Професионално направление

1.3 Педагогика на обучението по …

Професионална квалификация

Учител по информационни технологии

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Обучаващо звено

Педагогически факултет

Описание

В специалността се подготвят учители с образователно-квалификационната степен „бакалавър” и професионална квалификация „Учител по информационни технологии”. Специалността осигурява базова широкопрофилна подготовка по информационни технологии, психология, педагогика, методика и управление на образованието. Завършилите специалността притежават фундаментални знания в областта на информационните технологии и работата с компютърни мрежи, операционни системи, бази от данни, компютърна графика, обектно-ориентирано програмиране и др., структури от данни и алгоритми, както и базова математическа подготовка. В процеса на обучение те придобиват и допълнителни умения за самостоятелно търсене и събиране на необходима информация в литературни източници и в интернет, разработване, оформяне и мултимедийно презентиране на различни проекти, доклади и съобщения, умения за презентиране и самопрезентиране, достатъчно добро владеене на английски език в областта на изучаваната специалност

Реализация

Успешно завършилите ОКС „Бакалавър“ по специалността „Педагогика на обучението по информационни технологии“ могат да се реализират като: учител по информационни технологии в средно общообразователно училище от 5-ти до 12-ти клас и в професионални гимназии; ръководител на компютърен кабинет; специалист в областта на информационните технологии в различни образователни институции, в правителствени и неправителствени организации.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Педагогика на обучението по информационни технологии" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

 • ДЗИ: Български език и литература

 • ДЗИ: Информатика

 • ДЗИ: Информационни технологии

 • Тест: Математика

 • Изпит: Oбща езикова култура

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

 • Български език и литература

 • Информационни технологии

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

* При липса на оценка по информационни технологии, се взима оценката по математика

Балообразуване

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, или с оценки от присъствени приемни изпити..

Приемът в специалността "Педагогика на обучението по информационни технологии" се извършва след класиране по бал. 

Балът се образува от основна балообразуваща оценка, умножена по 2, плюс две допълнителни балообразуващи оценки.

1. Основна балообразуваща оценка

Оценката от състезателен приемен изпит/тест или от Държавен зрелостен изпит (ДЗИ). Ако кандидат-студентът се е явявал на някой от изпитите неколкократно или на повече от един балообразуващ изпит, в бала участва най-високата от всички оценки.

По избор една от следните оценки ×2:

 • ДЗИ: Български език и литература

 • ДЗИ: Информатика

 • ДЗИ: Информационни технологии

 • Тест: Математика

 • Изпит: Oбща езикова култура

2. Първа допълнителна балообразуваща оценка

 • Български език и литература

3. Втора допълнителна балообразуваща оценка

 • Информационни технологии

Допълнителните балообразуващи оценки са оценките в дипломата от Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) или от задължителната подготовка по предмета. Ако в дипломата няма необходимите оценки се вземат оценките от Удостоверението за първи гимназиален етап.

Забележка 1: Ако основната балообразуваща оценка е от конкурсен изпит, а в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет и едната от тях е от държавен зрелостен изпит (ДЗИ) от и след 2008 г., а другата – от раздел „Задължителна подготовка”, за допълнителна балообразуваща оценка се взема оценката от държавния зрелостен изпит.

Забележка 2: При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.

Забележка 3: При липса на оценка по информационни технологии, се взима оценката по математика.

Такси за изпити и кандидатстване

Такси за кандидатстване за учебната 2024/2025 г.

За първи изпит/тест таксата за кандидатстване е 50 лв. За всеки следващ изпит/тест е 45 лв.

От такса за участие в конкурса се освобождават:

а/ лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – удостоверява се с решение на ТЕЛК;

б/ кръгли сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването – удостоверява се с актове за смъртта на родителите и лична карта на кандидат-студента.

в/ лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция –  удостоверява се със служебна бележка от съответния дом;

г/ военноинвалиди и военнопострадали;

д/ майки (бащи) с три и повече деца – представят се удостоверения за раждане на децата и лична карта на родителя.

Половин такса плащат близнаци, когато и двамата кандидатстват в ТрУ – представят се удостоверения за раждане.

Приемни изпити

За кандидатстване може да се явите на някой от следните изпити.

Предварителни изпити:
 • Обща езикова култура - изпит - 30 март и 13 април 2024 г. (присъствено)

 • Математика - тест - 30 март и 13 април 2024 г. (присъствено)

Редовни изпити:
 • Обща езикова култура - изпит - 26 юни 2024 г. (присъствено)

 • Математика - тест - 27 юни 2024 г. (присъствено)

Подготовка за изпити

Можете да се запознаете с материала за изпита, на който ще се явявате на страницата

Подготовка за изпити
Подаване на документи

Можете да подадете документи за явяване на изпити или за кандидатстване онлайн или на някой от посочените адреси на страницата

Подаване на документи