Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн

Обща информация

Специалност

Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн

Съкращение

ПОИИГД

Област на висше образование

1 Педагогически науки

Професионално направление

1.3 Педагогика на обучението по …

Професионална квалификация

Учител по изобразително изкуство и графичен дизайн

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Обучаващо звено

Педагогически факултет

Описание

Обучението на студентите по специалността има за цел да подготви учители с образователно квалификационна степен „бакалавър“. Специалността осигурява базова широкопрофилна подготовка по изобразително изкуство, история на изкуството, теория на изкуството, графичен дизайн, информационни технологии, психология, педагогика, методика и управление на образованието. Завършилите специалността притежават фундаментални знания в областта на изобразителните изкуства, графичния дизайн, история и теория на изкуството и дизайна, информационните технологии и работата с компютърно проектиране и дигитална графика.

Реализация

Завършилите специалността ще могат да работят като широкопрофилни специалисти с приложна насоченост в направлението „Изобразително изкуство“. Те могат да се реализират като учители по изобразително изкуство и графичен дизайн, дизайнери, работещи в дизайнерски студия и рекламни агенции, печатници, издателства.

Получената подготовка е предпоставка за реализация на студентите и като художници в други области на изкуството.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

 • ДЗИ: Български език и литература

 • ДЗИ: Изобразително изкуство

 • Тест: Математика

 • Изпит: Oбща езикова култура

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

 • Български език и литература

 • Информационни технологии

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

* При липса на оценка по информационни технологии, се взима оценката по математика

Балообразуване

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, или с оценки от присъствени приемни изпити.

Приемът в специалността "Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн" се извършва след класиране по бал. 

Балът се образува от основна балообразуваща оценка, умножена по 2, плюс две допълнителни балообразуващи оценки.

1. Основна балообразуваща оценка

Оценката от състезателен приемен изпит/тест или от Държавен зрелостен изпит (ДЗИ). Ако кандидат-студентът се е явявал на някой от изпитите неколкократно или на повече от един балообразуващ изпит, в бала участва най-високата от всички оценки.

По избор една от следните оценки ×2

 • ДЗИ: Български език и литература

 • ДЗИ: Изобразително изкуство

 • Тест: Математика

 • Изпит: Oбща езикова култура

2. Първа допълнителна балообразуваща оценка

 • Български език и литература

3. Втора допълнителна балообразуваща оценка

 • Информационни технологии

Допълнителните балообразуващи оценки са оценките в дипломата от Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) или от задължителната подготовка по предмета. Ако в дипломата няма необходимите оценки се вземат оценките от Удостоверението за първи гимназиален етап.

Забележка 1: Ако основната балообразуваща оценка е от конкурсен изпит, а в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет и едната от тях е от държавен зрелостен изпит (ДЗИ) от и след 2008 г., а другата – от раздел „Задължителна подготовка”, за допълнителна балообразуваща оценка се взема оценката от държавния зрелостен изпит.

Забележка 2: При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.

Забележка 3: При липса на оценка по информационни технологии, се взима оценката по математика.

Такси за изпити и кандидатстване

Такси за кандидатстване за учебната 2024/2025 г.

За първи изпит/тест таксата за кандидатстване е 50 лв. За всеки следващ изпит/тест е 45 лв.

От такса за участие в конкурса се освобождават:

а/ лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – удостоверява се с решение на ТЕЛК;

б/ кръгли сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването – удостоверява се с актове за смъртта на родителите и лична карта на кандидат-студента.

в/ лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция –  удостоверява се със служебна бележка от съответния дом;

г/ военноинвалиди и военнопострадали;

д/ майки (бащи) с три и повече деца – представят се удостоверения за раждане на децата и лична карта на родителя.

Половин такса плащат близнаци, когато и двамата кандидатстват в ТрУ – представят се удостоверения за раждане.

Приемни изпити

За кандидатстване може да се явите на някой от следните изпити.

Предварителни изпити:
 • Обща езикова култура - изпит - 30 март и 13 април 2024 г. (присъствено)

Редовни изпити:
 • Обща езикова култура - изпит - 26 юни 2024 г. (присъствено)

Подготовка за изпити

Можете да се запознаете с материала за изпита, на който ще се явявате на страницата

Подготовка за изпити
Подаване на документи

Можете да подадете документи за явяване на изпити или за кандидатстване онлайн или на някой от посочените адреси на страницата

Подаване на документи