Медицина

Обща информация

Специалност

Медицина

Съкращение

МЕД

Област на висше образование

7 Здравеопазване и спорт

Професионално направление

7.1 Медицина

Професионална квалификация

Магистър - лекар

Образователно квалификационна степен

Магистър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Срок на обучение

Редовна - 12 Семестъра

Обучаващо звено

Медицински факултет

Описание

Обучението по специалност „Медицина” се осъществява в продължение на 6 години - 10 учебни семестъра и десетмесечен държавен стаж, по време на който се полагат държавни изпити. Учебният план включва задължителни, факултативни и избираеми дисциплини, както и задължителни практически стажове за студентите от 2-ри до 6-ти курс. По време на стажа се формират необходимите практически умения на бъдещите лекари.

Реализация

Подготовката на завършилите обучението си им предоставя възможност за добра професионална реализация в системата на здравеопазването. Завършилите чуждестранни и български студенти успешно приравняват дипломите си в други държави и успешно намират реализация там. След завършване на пълния курс на обучение, студентите имат право да специализират по всички медицински дисциплини, съобразно Наредба за специализациите в областта на здравеопазването или да продължат обучението си за получаване на образователната и научната степен „доктор”.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Медицина" може да се кандидатства с оценки от следните:

  • Изпит: Биология

  • Изпит: Химия

Във формирането на бала за участие в класирането участва и оценка от дипломата по:

  • ДЗИ по български език

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

*Минимален бал - 28.00

Балообразуване

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, или с оценки от приемни изпити в електронна среда.

Приемът в специалността "Медицина" се извършва след класиране по бал. 

Балът се образува от сумата от утроените оценки от изпитите по Биология и Химия, плюс една допълнителна балообразуваща оценка.

1. Основна балообразуваща оценка

Оценките от състезателни приемни изпити по Биология и Химия. Ако кандидат-студентът се е явявал на някой от изпитите неколкократно или на повече от един балообразуващ изпит, в бала участва най-високата от всички оценки.

Сумата от утроените оценки от:

  • Изпит: Биология

  • Изпит: Химия

2. Първа допълнителна балообразуваща оценка

  • ДЗИ по български език

Допълнителните балообразуващи оценки са оценките в дипломата от Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) или от задължителната подготовка по предмета. Ако в дипломата няма необходимите оценки се вземат оценките от Удостоверението за първи гимназиален етап.

Забележка 1: Ако основната балообразуваща оценка е от конкурсен изпит, а в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет и едната от тях е от държавен зрелостен изпит (ДЗИ) от и след 2008 г., а другата – от раздел „Задължителна подготовка”, за допълнителна балообразуваща оценка се взема оценката от държавния зрелостен изпит.

Забележка 2: При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.

Забележка 3: В класирането участват кандидати, с бал не по-нисък от 24.00

Такси за изпити и кандидатстване

Такси за кандидатстване за учебната 2023/2024 г.

За първи изпит/тест таксата за кандидатстване е 50 лв. За всеки следващ изпит/тест е 45 лв.

От такса за участие в конкурса се освобождават:

а/ лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – удостоверява се с решение на ТЕЛК;

б/ кръгли сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването – удостоверява се с актове за смъртта на родителите и лична карта на кандидат-студента.

в/ лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция –  удостоверява се със служебна бележка от съответния дом;

г/ военноинвалиди и военнопострадали;

д/ майки (бащи) с три и повече деца – представят се удостоверения за раждане на децата и лична карта на родителя.

Половин такса плащат близнаци, когато и двамата кандидатстват в ТрУ – представят се удостоверения за раждане.

Приемни изпити

За кандидатстване може да се явите на някой от следните изпити.

Предварителни изпити:
  • Биология - изпит - 29 април 2023 г. (присъствено)

  • Химия - изпит - 30 април 2023 г. (присъствено)

Редовни изпити:
  • Биология - изпит - 22 юни 2023 г. (присъствено)

  • Химия - изпит - 23 юни 2023 г. (присъствено)

Подготовка за изпити

Можете да се запознаете с материала за изпита, на който ще се явявате на страницата

Подготовка за изпити
Подаване на документи

Можете да подадете документи за явяване на изпити или за кандидатстване онлайн или на някой от посочените адреси на страницата

Подаване на документи