Кинезитерапия - филиал Хасково

Обща информация

Специалност

Кинезитерапия - филиал Хасково

Съкращение

МРЕ

Област на висше образование

7 Здравеопазване и спорт

Професионално направление

7.4 Обществено здраве

Професионална квалификация

Медицински рехабилитатор, ерготерапевт

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Обучаващо звено

Филиал Хасково

Описание

Специалността „Кинезитерапия“ е регулирана професия от професионално направление „Обществено здраве“. Придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Кинезитерапия“ са с професионална квалификация „Кинезитерапевт“, образователно-квалификационна степен „магистър“ след придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Кинезитерапия“ са с професионална квалификация „Магистър по кинезитерапия“.

Обучението по специалност „Кинезитерапия“ за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ се провежда в редовна форма и е с продължителност четири учебни години, съответстващи на осем семестъра.

Обучението включва теоретична и практическа подготовка. Теоретичната подготовка се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини под формата на лекции и упражнения с обща продължителност седем семестъра. Практическата подготовка се осъществява чрез клинична практика, лятна клинична практика и преддипломен стаж.

Изграждането на професионалните компетенции на студентите включва задълбочени медико-биологични и теоретични познания за устройството на човешкото тяло и неговите функции; промените в структурата и функциите на отделните органи и системи; функционална диагностика на ОДА и различните системи, прилагане на специализирани и високоспециализирани методики на кинезитерапията;

Формирането на специалните умения и компетенции се осъществяват чрез съставяне и провеждане на кинезитерапевтична програма; извършване на рехабилитационни мероприятия при възстановяването на пациента: извършване на профилактични дейности при деца и възрастни пациенти; участие в ресоциализацията на хората с трайни увреждания и развитие на комуникативни умения и компетенции при работа с пациента и неговото семейство.

Реализация

Възможностите за професионална реализация включват всички структури на извънболничната и болничната медицинска помощ: кабинети и специализирани центрове за рехабилитация; диагностично-консултативни центрове /ДКЦ/; балнеолечебни заведения; курортни центрове; социални домове за деца и възрастни; специализирани практики; в екип с личния лекар и други специалисти; хосписи; фитнес центрове; козметични центрове; специализирани кабинети по кинезитерапия за деца и възрастни пациенти; СПА и Уелнес–центрове и балнеохотели.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Кинезитерапия" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

 • ДЗИ: Биология

 • Тест: Биология

 • Изпит: Биология

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

 • Биология и здравно образование

 • Български език и литература

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Балообразуване

Балът за прием в специалност "Кинезитерапия" се образува от Основна балообразуваща оценка, умножена по 2, плюс двете допълнителни балообразуващи оценки.

За тази специалност има два варианта на образуване на бала:

ВАРИАНТ 1

1. Основна балообразуваща оценка - по избор една от следните:

По избор едно от следните ×2:

 • ДЗИ: Биология

 • Тест: Биология

 • Изпит: Биология

2. Първа допълнителна балообразуваща оценка

Оценката по "Биология и здравно образование" от Удостоверение за завършен първи гимназиален етап (или от дипломите при кандидатстуденти, завършили преди 2022)

3. Втора  допълнителна балообразуваща оценка

Оценката по "Български език и литература" от Удостоверение за завършен първи гимназиален етап (или от дипломите при кандидатстуденти, завършили преди 2022)

ВАРИАНТ 2

1. Основна балообразуваща оценка:

Умножена ×2:

 • Оценката по "Биология и здравно образование" от Удостоверение за завършен първи гимназиален етап (или от дипломите при кандидатстуденти, завършили преди 2022)

2. Първа допълнителна балообразуваща оценка

 • Оценката от ДЗИ по БЕЛ

3. Втора  допълнителна балообразуваща оценка

 • Оценката по "Български език и литература" от Удостоверение за завършен първи гимназиален етап (или от дипломите при кандидатстуденти, завършили преди 2022)

Забележка 1: Ако основната балообразуваща оценка е от конкурсен изпит, а в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет и едната от тях е от държавен зрелостен изпит (ДЗИ) от и след 2008 г., а другата – от раздел „Задължителна подготовка”, за допълнителна балообразуваща оценка се взема оценката от държавния зрелостен изпит.

Забележка 2: При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.

Такси за изпити и кандидатстване

Такси за кандидатстване за учебната 2023/2024 г.

За първи изпит/тест таксата за кандидатстване е 50 лв. За всеки следващ изпит/тест е 45 лв.

От такса за участие в конкурса се освобождават:

а/ лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – удостоверява се с решение на ТЕЛК;

б/ кръгли сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването – удостоверява се с актове за смъртта на родителите и лична карта на кандидат-студента.

в/ лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция –  удостоверява се със служебна бележка от съответния дом;

г/ военноинвалиди и военнопострадали;

д/ майки (бащи) с три и повече деца – представят се удостоверения за раждане на децата и лична карта на родителя.

Половин такса плащат близнаци, когато и двамата кандидатстват в ТрУ – представят се удостоверения за раждане.

Приемни изпити

За кандидатстване може да се явите на някой от следните изпити.

Предварителни изпити:
 • Биология - изпит - 29 април 2023 г. (присъствено)

 • Биология - тест - 25 март и 08 април 2023 г. (присъствено)

Редовни изпити:
 • Биология - изпит - 22 юни 2023 г. (присъствено)

 • Биология - тест - 26 юни 2023 г. (присъствено)

Подготовка за изпити

Можете да се запознаете с материала за изпита, на който ще се явявате на страницата

Подготовка за изпити
Подаване на документи

Можете да подадете документи за явяване на изпити или за кандидатстване онлайн или на някой от посочените адреси на страницата

Подаване на документи