Информационни технологии в икономиката и управлението

Обща информация

Специалност

Информационни технологии в икономиката и управлението

Съкращение

ИТИУ

Област на висше образование

3 Социални, стопански и правни науки

Професионално направление

3.8 Икономика

Професионална квалификация

Икономист

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Задочна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 8 Семестъра

Обучаващо звено

Стопански факултет

Описание

Обучението по бакалавърска програма „Информационни технологии в икономиката и управлението“ има за цел да подготви бакалаври с висше икономическо образование на ниво 6Б „бакалавър“ по Националната квалификационна рамка и Европейската квалификационна рамка, притежаващи теоретични и практически знания в областта на приложните аспекти на информационните технологии в икономиката и управлението

То е с продължителност 4 години – 8 семестъра, в редовна и задочна форма. Учебният план съдържа задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, осигуряващи минимум 240 кредита. За редовна форма на обучение е включен преддипломен стаж. Обучението по специалността завършва с теоретичен държавен изпит или със защита на дипломна работа.

Основна цел на обучението: е да се подготвят специалисти с фундаментални и специализирани знания, както и практически умения и компетенции за участия в дейности като приложно програмиране, администриране на база данни, системно администриране и други дейности, свързани с използването на дигиталните технологии в икономиката и управлението.

Обучението по специалността е насочено към получаване на задълбочени знания, практико-приложни умения и компетенции в областта на: Стопанската дейност, мениджмънта и маркетинга; Математико-икономически модели за бизнес; Разработка на информационни системи и анализ на бизнес данни; Програмиране за нуждите на стопанските сектори и публичната администрация; Софтуерно моделиране на бизнес операции; Интернет и облачни технологии за решаване на специфична бизнес проблематика; Използването на методи, свързани с реинженеринг, системно моделиране, симулация и др.

Реализация

Възможна реализация на завършващите специалисти: това е широкоспектърна специалност, съобразена с потребностите на пазара на труда в условията на съвременното динамично информационно общество.

Дипломираните студенти могат да се реализират като: мениджъри и служители в национални и международни бизнес компании; експерти в държавната и публичната администрация; специалисти в софтуерни компании, финансови институции и др.; проектанти и администратори на информационни системи; преподаватели в университети, колежи, средни училища; изследователи в научни институти и университети в страната и чужбина и др.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Информационни технологии в икономиката и управлението" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

 • ДЗИ: Mатематика

 • ДЗИ: География

 • ДЗИ: Български език и литература

 • Тест: География

 • Тест: Mатематика

 • Изпит: Oбща езикова култура

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

 • Математика

 • География

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Балообразуване

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, или с оценки от присъствени приемни изпити.

Приемът в специалността "Информационни технологии в икономиката и управлението" се извършва след класиране по бал. 

Балът се образува от основна балообразуваща оценка, умножена по 2, плюс две допълнителни балообразуващи оценки.

1. Основна балообразуваща оценка

Оценката от състезателен приемен изпит/тест или от Държавен зрелостен изпит (ДЗИ). Ако кандидат-студентът се е явявал на някой от изпитите неколкократно или на повече от един балообразуващ изпит, в бала участва най-високата от всички оценки.

По избор една от следните оценки ×2:

 • ДЗИ: Mатематика

 • ДЗИ: География

 • ДЗИ: Български език и литература

 • Тест: География

 • Тест: Mатематика

 • Изпит: Oбща езикова култура

2. Първа допълнителна балообразуваща оценка

 • Математика

3. Втора допълнителна балообразуваща оценка

 • География

Допълнителните балообразуващи оценки са оценките в дипломата от Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) или от задължителната подготовка по предмета. Ако в дипломата няма необходимите оценки се вземат оценките от Удостоверението за първи гимназиален етап.

Забележка 1: Ако основната балообразуваща оценка е от конкурсен изпит, а в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет и едната от тях е от държавен зрелостен изпит (ДЗИ) от и след 2008 г., а другата – от раздел „Задължителна подготовка”, за допълнителна балообразуваща оценка се взема оценката от държавния зрелостен изпит.

Забележка 2: При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.

Такси за изпити и кандидатстване

Такси за кандидатстване за учебната 2024/2025 г.:

За първи изпит/тест таксата за кандидатстване е 50 лв. За всеки следващ изпит/тест е 45 лв.

От такса за участие в конкурса се освобождават:

а/ лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – удостоверява се с решение на ТЕЛК;

б/ кръгли сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването – удостоверява се с актове за смъртта на родителите и лична карта на кандидат-студента.

в/ лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция –  удостоверява се със служебна бележка от съответния дом;

г/ военноинвалиди и военнопострадали;

д/ майки (бащи) с три и повече деца – представят се удостоверения за раждане на децата и лична карта на родителя.

Половин такса плащат близнаци, когато и двамата кандидатстват в ТрУ – представят се удостоверения за раждане.

Приемни изпити

За кандидатстване може да се явите на някой от следните изпити.

Предварителни изпити:
 • Обща езикова култура - изпит - 30 март и 13 април 2024 г. (присъствено)

 • География - тест - 30 март и 13 април 2024 г. (присъствено)

 • Математика - тест - 30 март и 13 април 2024 г. (присъствено)

Редовни изпити:
 • Обща езикова култура - изпит - 26 юни 2024 г. (присъствено)

 • География - тест - 27 юни 2024 г. (присъствено)

 • Математика - тест - 27 юни 2024 г. (присъствено)

Подготовка за изпити

Можете да се запознаете с материала за изпита, на който ще се явявате на страницата

Подготовка за изпити
Подаване на документи

Можете да подадете документи за явяване на изпити или за кандидатстване онлайн или на някой от посочените адреси на страницата

Подаване на документи