Зооинженерство

Обща информация

Специалност

Зооинженерство

Съкращение

ЗИ

Област на висше образование

6 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Професионално направление

6.3 Животновъдство

Професионална квалификация

Зооинженер

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Задочна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 10 Семестъра

Обучаващо звено

Аграрен факултет

Описание

Зооинженерът планира, организира и управлява процесите на устойчиво развитие при производството на животинска продукция за постигане на висока продуктивност, качество на продукцията, при технологии гарантиращи здравословния статус и хуманното отношение към животните, съобразени с опазването на екосистемите и с промените на климата.

Знанията и уменията на зооинженерите с ОКС „бакалавър” гарантират професионалните им умения да: организират и управляват системите за ефективно производство на различни видове животински продукти, фуражи и фуражни смески, както и да извършват тяхното окачествяване и стандартизация; организират развъдната дейност и възпроизводствения процес за съхраняването и усъвършенстването на генофонда в животновъдството; осигуряват пълна реализация на генетичния потенциал на отглежданите животни при постоянни и оптимални условия, задоволяващи биологичните им изисквания и щадящи околната среда; имат компетентност да отглеждат дивеч, животни за ценни кожи, любителски животни, декоративни птици, риби и полезни насекоми; извършват технологично проектиране при реконструкции на съществуващи или изграждане на нови животновъдни ферми, познават и експлоатират селскостопанска техника; организират и осъществявят производството на качествени животински суровини за преработка; въвеждат добри производствени практики и участват в управлението на системите за безопасност и качество на храните; организират и осъществяват пълноценно хранене на селскостопанските животни, за осигуряване на висока продуктивност, здравословно състояние и качество на продукцията; осъществяват маркетингова дейност по проучване потребностите на пазара за животински продукти, фуражи, стокови и разплодни животни и да организират дейности за тяхното задоволяване.

Реализация

Завършилите тази специалност могат да организират и ръководят животновъдни ферми и да изпълняват организаторски, оперативни, консултантски и др. дейности свързани с производство, преработка, окачествяване и реализация на животинска продукция, в предприятия от животновъдния бранш, фуражната промишленост, развъдните асоциации и станции за изкуствено осеменяване, в държавната администрация, зоопаркове, търговски дружества, животновъдни асоциации, научни и образователни институции, обществени организации и други предприятия, произвеждащи и осигуряващи стоки и услуги за аграрния бизнес.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Зооинженерство" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

 • ДЗИ: Биология

 • ДЗИ: Български език и литература

 • Тест: Биология

 • Изпит: Биология

 • Изпит: Обща езикова култура

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

 • Биология

 • Химия

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Балообразуване

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, или с оценки от приемни изпити в електронна среда.

Приемът в специалността "Зооинженерство" се извършва след класиране по бал. 

Балът се образува от основна балообразуваща оценка, умножена по 2, плюс две допълнителни балообразуващи оценки.

1. Основна балообразуваща оценка

Оценката от състезателен приемен изпит/тест или от Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по избор на кандидат-студента. Ако кандидат-студентът се е явявал на някой от изпитите неколкократно или на повече от един балообразуващ изпит, в бала участва най-високата от всички оценки.

По избор една от следните оценки ×2:

 • ДЗИ: Биология

 • ДЗИ: Български език и литература

 • ДЗИ: ДИППК в област селско стопанство

 • Тест: Биология

 • Изпит: Биология

 • Изпит: Обща езикова култура

2. Първа допълнителна балообразуваща оценка

 • Биология

3. Втора допълнителна балообразуваща оценка

 • Химия

Допълнителните балообразуващи оценки са оценките в дипломата от Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) или от задължителната подготовка по предмета. Ако в дипломата няма необходимите оценки се вземат оценките от Удостоверението за първи гимназиален етап.

Забележка 1: Ако основната балообразуваща оценка е от конкурсен изпит, а в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет и едната от тях е от държавен зрелостен изпит (ДЗИ) от и след 2008 г., а другата – от раздел „Задължителна подготовка”, за допълнителна балообразуваща оценка се взема оценката от държавния зрелостен изпит.

Забележка 2: При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.

Забележка 3: ДИППК - Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

Такси за изпити и кандидатстване

Такси за кандидатстване за учебната 2023/2024 г.

За първи изпит/тест таксата за кандидатстване е 50 лв. За всеки следващ изпит/тест е 45 лв.

От такса за участие в конкурса се освобождават:

а/ лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – удостоверява се с решение на ТЕЛК;

б/ кръгли сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването – удостоверява се с актове за смъртта на родителите и лична карта на кандидат-студента.

в/ лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция –  удостоверява се със служебна бележка от съответния дом;

г/ военноинвалиди и военнопострадали;

д/ майки (бащи) с три и повече деца – представят се удостоверения за раждане на децата и лична карта на родителя.

Половин такса плащат близнаци, когато и двамата кандидатстват в ТрУ – представят се удостоверения за раждане.

Приемни изпити

За кандидатстване може да се явите на някой от следните изпити.

Предварителни изпити:
 • Биология - изпит - 29 април 2023 г. (присъствено)

 • Биология - тест - 25 март и 08 април 2023 г. (присъствено)

 • Обща езикова култура - изпит - 25 март и 08 април 2023 г. (присъствено)

Редовни изпити:
 • Биология - изпит - 22 юни 2023 г. (присъствено)

 • Обща езикова култура - изпит - 27 юни 2023 г. (присъствено)

 • Биология - тест - 26 юни 2023 г. (присъствено)

Подготовка за изпити

Можете да се запознаете с материала за изпита, на който ще се явявате на страницата

Подготовка за изпити
Подаване на документи

Можете да подадете документи за явяване на изпити или за кандидатстване онлайн или на някой от посочените адреси на страницата

Подаване на документи