Екология и опазване на околната среда

Обща информация

Специалност

Екология и опазване на околната среда

Съкращение

ЕООС

Област на висше образование

4 Природни науки, математика и информатика

Професионално направление

4.3 Биологически науки

Професионална квалификация

Еколог

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Задочна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 10 Семестъра

Обучаващо звено

Аграрен факултет

Описание

Екологът бакалавър, подготвен в Аграрния факултет на Тракийски университет – Стара Загора, е висококвалифициран специалист със задълбочена теоретична подготовка по фундаментални за специалността природни, биологични и технологични дисциплини, върху които са надградени необходимите знания по приложна екология, свързани с опазване компонентите на околната среда, екологосъбразно управление на отпадъците, въвеждане на системи за управление на околната среда в производствени предприятия, предприемачество и иновации.

Реализация

Специалистът еколог, завършил обучението си, е подготвен да извършва екологичен мониторинг, анализи, оценки и експертизи на въздух, води (природни и отпадъчни), земеделски земи и почви; да оценява и прогнозира реалното състояние и екологичния риск за екосистемите, за опазване на защитените територии и биологичното разнообразие, за влиянието на вредни вещества във въздуха, почвите и водите върху организмите и екосистемите, за степените на въздействия и промените в биогеоценозите, както и да предлага решения за ограничаване и предотвратяване на негативни изменения в природни и антропогенни екосистеми.

Той може да планира, прогнозира, разработва, контролира, въвежда и управлява екологосъобразни технологии на производство, с акцент на дейностите в аграрния сектор. Познава и прилага екологичното законодателство и норми. Дипломираният бакалавър еколог може да се реализира като ръководител, организатор и изпълнител в редица държавни, частни и обществени структури и организации - МОСВ, ИАОС, ПУДООС, РИОСВ, Басейнови дирекции, Дирекции на национални и природни паркове, ПСОВ, МЗ, МЗХ, РЗИ, Общини, фирми и предприятия, ВУЗ, научни институти, училища, НПО, фондации, медии, национални и международни организации, с дейности в областта на екологията и др.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Екология и опазване на околната среда" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

 • ДЗИ: Биология

 • ДЗИ: Mатематика

 • ДЗИ: Химия

 • ДЗИ: Български език и литература

 • Тест: Биология

 • Тест: Математика

 • Изпит: Биология

 • Изпит: Химия

 • Изпит: Обща езикова култура

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

 • Биология

 • Химия

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Балообразуване

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, или с оценки от приемни изпити в електронна среда.

Приемът в специалността "Екология и опазване на околната среда" се извършва след класиране по бал. 

Балът се образува от основна балообразуваща оценка, умножена по 2, плюс две допълнителни балообразуващи оценки.

1. Основна балообразуваща оценка

Оценката от състезателен приемен изпит/тест или от Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по избор на кандидат-студента. Ако кандидат-студентът се е явявал на някой от изпитите неколкократно или на повече от един балообразуващ изпит, в бала участва най-високата от всички оценки.

По избор една от следните оценки ×2:

 • ДЗИ: Биология

 • ДЗИ: Mатематика

 • ДЗИ: Химия

 • ДЗИ: Български език и литература

 • ДЗИ: ДИППК в област селско стопанство

 • Тест: Биология

 • Тест: Математика

 • Изпит: Биология

 • Изпит: Химия

 • Изпит: Обща езикова култура

2. Първа допълнителна балообразуваща оценка

 • Биология

3. Втора допълнителна балообразуваща оценка

 • Химия

Допълнителните балообразуващи оценки са оценките в дипломата от Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) или от задължителната подготовка по предмета. Ако в дипломата няма необходимите оценки се вземат оценките от Удостоверението за първи гимназиален етап.

Забележка 1: Ако основната балообразуваща оценка е от конкурсен изпит, а в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет и едната от тях е от държавен зрелостен изпит (ДЗИ) от и след 2008 г., а другата – от раздел „Задължителна подготовка”, за допълнителна балообразуваща оценка се взема оценката от държавния зрелостен изпит.

Забележка 2: При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.

Забележка 3: ДИППК - Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

Такси за изпити и кандидатстване

Такси за кандидатстване за учебната 2023/2024 г.

За първи изпит/тест таксата за кандидатстване е 50 лв. За всеки следващ изпит/тест е 45 лв.

От такса за участие в конкурса се освобождават:

а/ лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – удостоверява се с решение на ТЕЛК;

б/ кръгли сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването – удостоверява се с актове за смъртта на родителите и лична карта на кандидат-студента.

в/ лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция –  удостоверява се със служебна бележка от съответния дом;

г/ военноинвалиди и военнопострадали;

д/ майки (бащи) с три и повече деца – представят се удостоверения за раждане на децата и лична карта на родителя.

Половин такса плащат близнаци, когато и двамата кандидатстват в ТрУ – представят се удостоверения за раждане.

Приемни изпити

За кандидатстване може да се явите на някой от следните изпити.

Предварителни изпити:
 • Биология - изпит - 29 април 2023 г. (присъствено)

 • Химия - изпит - 30 април 2023 г. (присъствено)

 • Биология - тест - 25 март и 08 април 2023 г. (присъствено)

 • Обща езикова култура - изпит - 25 март и 08 април 2023 г. (присъствено)

 • Математика - тест - 25 април и 08 април 2023 г. (присъствено)

Редовни изпити:
 • Биология - изпит - 22 юни 2023 г. (присъствено)

 • Химия - изпит - 23 юни 2023 (присъствено)

 • Обща езикова култура - изпит - 27 юни 2023 г. (присъствено)

 • Биология - тест - 26 юни 2023 г. (присъствено)

 • Математика - тест - 28 юни 2023г. (присъствено)

Подготовка за изпити

Можете да се запознаете с материала за изпита, на който ще се явявате на страницата

Подготовка за изпити
Подаване на документи

Можете да подадете документи за явяване на изпити или за кандидатстване онлайн или на някой от посочените адреси на страницата

Подаване на документи