Ветеринарна медицина

Обща информация

Специалност

Ветеринарна медицина

Съкращение

ВМ

Област на висше образование

6 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Професионално направление

6.4 Ветеринарна медицина

Професионална квалификация

Ветеринарен лекар

Образователно квалификационна степен

Магистър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Срок на обучение

Редовна - 11 Семестъра

Обучаващо звено

Ветеринарномедицински факултет

Описание

Учебният процес във Ветеринарномедицински факултет се извършва в съответствие с Директиви 2005/36/ЕО и 2013/55/ЕО на Европейския парламент и Наредбата (приета с ПМС № 17 на МС от 28.01.2016) за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър" по специалността „Ветеринарна медицина“.

Обучението по ветеринарна медицина е с продължителност 5,5 години или 11 семестъра, от които 10 с аудиторни занятия и един за преддипломен стаж и се осъществява по утвърден учебен план. В първите три години студентите посещават теоретични и практически занятия по основни, зоотехнически, предклинични и някои клинични дисциплини преподавани, чрез лекции, семинарни, лабораторни и/или практически упражнения. В последните две години от курса на обучение студентите участват в практически занятия от задължителни клинични дисциплини провеждани в единствения в България университетски клинико-диагностичен комплекс. Освен това студентите участват в подвижни клиники и учебни практики във ферми и предприятия от хранително-вкусовата промишленост като по този начин те придобиват пълните знания и умения, необходими за професионалната им реализация като ветеринарни лекари.

По време на обучението си студентите изучават и редица избираеми дисциплини, като за всеки семестър те трябва да предпочетат минимум една учебна дисциплина, която веднъж избрана се превръща в задължителна. По този начин студентите формират допълнителен набор от знания изграждайки собствената си квалификация.

В процеса на обучение всеки студент натрупва 360 кредита съгласно Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), от които 300 за аудиторна и извънаудиторна заетост за изучаваните учебни дисциплини и 60 за преддипломен стаж и за дипломиране.

Солидната подготовка на завършилите факултета ветеринарни лекари им предоставя възможност да се реализират като:

• ветеринарен лекар в клиника за кучета и котки в България или Европа;

• ветеринарен лекар в свинеферма;

• ветеринарен лекар в птицеферма;

• ветеринарен лекар в кравеферма ;

• ветеринарен лекар в овцеферма;

• дистрибутор на храни и лекарства за животни;

• държавен вет. лекар към БАБХ или вет. лаборатория;

• инспектор в отдел контрол на храни или здравеопазване към ОДБХ;

• ветеринарен лекар в кланица или към ДПП и НАССР в предприятие;

• асистент или докторант във ВМФ;

Формата на обучение е редовна, като дипломиралите се получават професионална квалификация – “ветеринарен лекар”, която важи на територията на всички държави членки на Европейски съюз.

Реализация

Успешно завършилите могат да продължат обучението си в различни курсове за следдипломна специализация или множество докторантури, на разположение във ВМФ, както и да се включат в програми за учене през целия живот. По този начин те ще могат да допълнят съществуващите си знания и да усъвършенстват квалификацията си за една по-добра професионална кариера.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Ветеринарна медицина" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

 • ДЗИ: Биология

 • Изпит: Биология

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

 • Биология

 • Химия

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

*Минимален бал - 14.00

Балообразуване

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, или с оценки от приемни изпити в електронна среда.

Приемът в специалността "Ветеринарна медицина" се извършва след класиране по бал. 

Балът се образува от основна балообразуваща оценка, умножена по 2, плюс две допълнителни балообразуващи оценки.

1. Основна балообразуваща оценка

Оценката от състезателен приемен изпит/тест или от Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по избор на кандидат-студента. Ако кандидат-студентът се е явявал на някой от изпитите неколкократно или на повече от един балообразуващ изпит, в бала участва най-високата от всички оценки.

По избор една от следните оценки ×2:

 • ДЗИ: Биология

 • ДЗИ: ДИППК от професионални гимназии по ветеринарна медицина

 • Изпит: Биология

2. Първа допълнителна балообразуваща оценка

 • Биология

3. Втора допълнителна балообразуваща оценка

 • Химия

Допълнителните балообразуващи оценки са оценките в дипломата от Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) или от задължителната подготовка по предмета. Ако в дипломата няма необходимите оценки се вземат оценките от Удостоверението за първи гимназиален етап.

Забележка 1: Ако основната балообразуваща оценка е от конкурсен изпит, а в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет и едната от тях е от държавен зрелостен изпит (ДЗИ) от и след 2008 г., а другата – от раздел „Задължителна подготовка”, за допълнителна балообразуваща оценка се взема оценката от държавния зрелостен изпит.

Забележка 2: При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.

Забележка 3: ДИППК - Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

Такси за изпити и кандидатстване

Такси за кандидатстване за учебната 2023/2024 г.

За първи изпит/тест таксата за кандидатстване е 50 лв. За всеки следващ изпит/тест е 45 лв.

От такса за участие в конкурса се освобождават:

а/ лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – удостоверява се с решение на ТЕЛК;

б/ кръгли сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването – удостоверява се с актове за смъртта на родителите и лична карта на кандидат-студента.

в/ лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция –  удостоверява се със служебна бележка от съответния дом;

г/ военноинвалиди и военнопострадали;

д/ майки (бащи) с три и повече деца – представят се удостоверения за раждане на децата и лична карта на родителя.

Половин такса плащат близнаци, когато и двамата кандидатстват в ТрУ – представят се удостоверения за раждане.

Приемни изпити
Предварителни изпити:
 • Биология - изпит - 29 април 2023 г. (присъствено)

Редовни изпити:
 • Биология - изпит - 22 юни 2023 г. (присъствено)

Подготовка за изпити

Можете да се запознаете с материала за изпита, на който ще се явявате на страницата

Подготовка за изпити
Подаване на документи

Можете да подадете документи за явяване на изпити или за кандидатстване онлайн или на някой от посочените адреси на страницата

Подаване на документи