Автоматика и компютърни системи

Обща информация

Специалност

Автоматика и компютърни системи

Съкращение

АКС

Област на висше образование

5 Технически науки

Професионално направление

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Професионална квалификация

Инженер по автоматика и компютърни системи

Образователно квалификационна степен

Бакалавър

Изисквано предходно образование

Средно

Форми на обучение

Редовна

Задочна

Срок на обучение

Редовна - 8 Семестъра

Задочна - 8 Семестъра

Обучаващо звено

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол

Описание

Широкопрофилната подготовка и задълбочените знания в областта на автоматиката, компютърните и управляващите системи дават възможност на бакалаврите по „Автоматика и компютърни системи“ успешно да се реализират в различни области на стопанството като конструктори, технолози и проектанти, инженери по производство, монтажа, поддръжката, експлоатацията, енергетици, организатори, управители на фирми. Студентите могат да работят в проектантски и развойни екипи, организации, институции и фирми, като системни и приложни разработчици на програмно осигуряване, проектанти и конструктори на приложно-специфични вградени апаратни компютърни платформи, мрежи и информационни технологии.

Реализация

Инженерите по автоматика и компютърни системи усвояват специализирани знания по програмируеми контролери, разпределени информационни системи, компютърни мрежи, специализирани средства за управление, автоматизация на технологични процеси в различни отрасли на производството и др. Те получават теоретична подготовка и практически умения по организация на компютъра, програмиране, база данни, алгоритми и структури от данни, обектно-ориентирано програмиране, компютърни архитектури и др.

Прием

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, както и с оценки от приемни изпити или тестове, на които кандидат-студентът може да се яви през март-април и/или юни-юли.

За специалността "Автоматика и компютърни системи" може да се кандидатства с оценка по избор от следните:

 • ДЗИ: Български език и литература

 • ДЗИ: Mатематика

 • ДЗИ: Физика и астрономия

 • ДЗИ: Информатика

 • ДЗИ: Информационни технологии

 • ДЗИ: Физика и астрономия

 • ДЗИ: ЗДИППК за специалности в ПН Компютърни науки (481)

 • ДЗИ: ЗДИППК за специалности в ПН Приложна информатика (482)

 • ДЗИ: ЗДИППК за специалности в ПН Машиностроене, метало- обработванe и металургия (521)

 • ДЗИ: ЗДИППК за специалности в ПН Електротехника и енергетика (522)

 • ДЗИ: ЗДИППК за специалности в ПН Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника (523)

 • Тест: Математика

 • Тест: Oбщотехническа подготовка

 • Изпит: Oбща езикова култура

Във формирането на бала за участие в класирането участват и оценките от дипломата по:

 • Математика

 • Физика

За повече подробности за приема посетете страницата Прием

*ДЗИ - Държавен зрелостен изпит

Балообразуване

В Тракийския университет се кандидатства с оценки от дипломата за средно образование, или с оценки от присъствени приемни изпити.

Приемът в специалността "Автоматика и компютърни системи" се извършва след класиране по бал. 

Балът се образува от основна балообразуваща оценка, умножена по 2, плюс две допълнителни балообразуващи оценки.

1. Основна балообразуваща оценка

Оценката от състезателен приемен изпит/тест или от Държавен зрелостен изпит (ДЗИ). Ако кандидат-студентът се е явявал на някой от изпитите неколкократно, или на повече от един балообразуващ изпит в бала участва най-високата от всички оценки.

По избор едно от следните ×2:

 • ДЗИ: Български език и литература

 • ДЗИ: Mатематика

 • ДЗИ: Физика и астрономия

 • ДЗИ: Информатика

 • ДЗИ: Информационни технологии

 • ДЗИ: Физика и астрономия

 • ДЗИ: ЗДИППК за специалности в ПН Компютърни науки (481)

 • ДЗИ: ЗДИППК за специалности в ПН Приложна информатика (482)

 • ДЗИ: ЗДИППК за специалности в ПН Машиностроене, метало- обработванe и металургия (521)

 • ДЗИ: ЗДИППК за специалности в ПН Електротехника и енергетика (522)

 • ДЗИ: ЗДИППК за специалности в ПН Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника (523)

 • Тест: Математика

 • Тест: Oбщотехническа подготовка

 • Изпит: Oбща езикова култура

2. Първа допълнителна балообразуваща оценка

Оценката от ДЗИ или от задължителната подготовка от дипломата, или от удостоверението за първи гимназиален етап, ако в дипломата няма необходимите оценки

 • Математика

3. Втора допълнителна балообразуваща оценка

Оценката от ДЗИ или от задължителната подготовка от дипломата, или от удостоверението за първи гимназиален етап, ако в дипломата няма необходимите оценки:

 • Физика

Забележка 1: Когато основната балообразуваща оценка е от конкурсен изпит и в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като едната от тях е от държавен зрелостен изпит (ДЗИ) от и след 2008 г., а другата – от раздел „Задължителна подготовка”, за допълнителна балообразуваща оценка се взема оценката от държавния зрелостен изпит. 

Забележка 2: При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература. 

Такси за изпити и кандидатстване

Такси за кандидатстване за учебната 2024/2025 г.: 

За първи изпит/тест таксата за кандидатстване е 50 лв. За всеки следващ изпит/тест е 45 лв.

От такса за участие в конкурса се освобождават:

а/ лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – удостоверява се с решение на ТЕЛК;

б/ кръгли сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването – удостоверява се с актове за смъртта на родителите и лична карта на кандидат-студента.

в/ лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция –  удостоверява се със служебна бележка от съответния дом;

г/ военноинвалиди и военнопострадали;

д/ майки (бащи) с три и повече деца – представят се удостоверения за раждане на децата и лична карта на родителя.

Половин такса плащат близнаци, когато и двамата кандидатстват в ТрУ – представят се удостоверения за раждане.

Приемни изпити

За кандидатстване може да се явите на някой от следните изпити.

Предварителни изпити:
 • Обща езикова култура - изпит - 30 март и 13 април 2024 г. (присъствено)

 • Математика - тест - 30 март и 13 април 2024 г. (присъствено)

 • Общотехническа подготовка - тест - 30 март и 13 април 2024 г. (присъствено)

Редовни изпити:
 • Обща езикова култура - изпит - 26 юни 2024 г. (присъствено)

 • Математика - тест - 27 юни 2024 г. (присъствено)

 • Общотехническа подготовка - тест - 27 юни 2024 г. (присъствено)

Подготовка за изпити

Можете да се запознаете с материала за изпита, на който ще се явявате на страницата

Подготовка за изпити
Подаване на документи

Можете да подадете документи за явяване на изпити или за кандидатстване онлайн или на някой от посочените адреси на страницата

Подаване на документи