Административно образователни услуги

157 Прием в Тракийски университет на студенти и докторанти

Закон за висшето образование – чл. 68

Правила и процедури за провеждане на Кандидатстудентски прием.

Правила за прием на студенти в Тракийски университет.

Закон за развитие на академичния състав в Република България.

Правилник за развитие на академичния състав в ТРУ.

Срок на предоставяне

Срокове за прием на документи за кандидатстване – предварителни изпити, редовни изпити и прием на документи за ОКС „Магистър“ след висше образование. Публикуват се в  Правила и процедури за провеждане на кандидатстудентски прием /актуализира се всяка учебна година/.

Срок за прием на документи на кандидат-докторанти – два месеца. Публикува се в Държавен вестник и на интернет страницата на ТрУ.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Една година

Два месеца (за докторанти)

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Съгласно „.

Административни звена

Учебен отдел на Тракийски университет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Код за междуселищно избиране: 042

Телефон за връзка: 042/673021; 699208; 699209

Работно време: Работно време от 08:00  до 16:30 ч., включително и почивните дни. Осигурен е непрекъснат режим на работа с кандидат-студенти и кандидат-докторанти.

Изисквания, процедури, инструкции

Съгласно 

Съгласно 

Образци

Състезателен картон – попълва се при кандидатстване.

Заявление за кандидат-докторанти – Приложение 3а – заявление за участие в конкурси за редовни и задочни докторанти

Заплащане

Кандидатстудентска такса /утвърдена от Академичния съвет на ТрУ/

Такса за изпит по специалността и изпит по чужд език за кандидат-докторанти /утвърдена от Академичния съвет на ТрУ/.

158 Предоставяне на стипендии на студенти и докторанти

На основание

Закон за висшето образование – чл. 94

Правила за отпускане на стипендии в Тракийски университет

Срок на предоставяне

До началото на летния семестър на настоящата учебна година, за докторантите – в рамките на 3 годишния срок на обучение.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

Настоящата учебна година

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Обжалването се извършва с подаване на заявление до Комисия по стипендиите на Тракийски университет

Административни звена

Учебен отдел на Тракийски университет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Код за междуселищно избиране: 042

Телефон за връзка: 042/699227, мобилен – 0884905559

Изисквания, процедури, инструкции

Заявител: Студенти в ТрУ.

Необходими документи:

– Заявление по образец /може да бъде изтеглено от интернет страницата на ТрУ  както и да бъде получено в работещ ксерокс на всяко структурно звено или на място ;

– Уверение, издадено от съответния деканат;

– Документ удостоверяващ наличието на картова сметка в Булбанк.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението се подава в Учебен отдел и на места, определени от комисията по стипендии, при спазване на определените срокове. Подадените заявления се разглеждат от комисия, определена със заповед на Ректора. Стипендии се отпускат за всеки учебен семестър, считано от началото на втория и следващите семестри и се изплащат за 5 месеца. Стипендиите на докторантите се изплащат за целия 3-годишен срок на обучение.

Образци

Заявление – по образец и могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на ТрУ –http://www.uni-sz.bg/обучение/стипендии/стипендии-по-пмс-90/

Заплащане

Не се заплаща