Педагогически факултет

Педагогическият факултет към Тракийски университет е създаден с Постановление на Министерския съвет от 03.07.2002 година (ПМС 135, ДВ бр. 67/12.07.2002 г.). Той е наследник на най-добрите педагогически традиции на страната и града, водещи началото си от Българското възраждане.

Card Image

Педагогическият факултет към Тракийски университет е създаден с Постановление на Министерския съвет от 03.07.2002 година (ПМС 135, ДВ бр. 67/12.07.2002 г.). Той е наследник на най-добрите педагогически традиции на страната и града, водещи началото си от Българското възраждане. С Решение на НАОА от 27.10.2015 г. Педагогическият факултет получи програмна акредитация на професионално направление "Педагогика" на основание обща оценка 8.83 за пет години. С Решение на Постоянната комисия по педагогически науки от 30.06.2015 год. е дадена положителна оценка на Проект за откриване на професионално направление 1.3. "Педагогика на обучението по…" за ОКС Бакалавър по специалност "Педагогика на обучението по информационни технологии" в Педагогически факултет на Тракийски университет. Основни приоритети в дейността на факултета са: Изграждане на фундамент от педагогически и психологически знания Засилено чуждоезиково обучение Висока компютърна образованост Работа с деца със специални педагогически потребности Придобиване на компетентности в областта на етнопедагогиката Продължаващо обучение