Факултети и колежи

Аграрен факултет

Image

Висшето аграрно образование в България води началото си от 1921 г., когато кьм Софийски университет "Св. Климент Охридски" е разкрит Агрономически факултет. Обучението в него е съсредоточено в две специалности: “Животновъдство” и “Растениевъдство”. В Аграрния факултет се прилагат съвременни алтернативни методи на обучение, мобилност на студенти във висши училища в страната и чужбина.

Ветеринарномедицински факултет

Image

Идеята за български Ветеринарномедицински факултет (ВМФ) принадлежи на първите български ветеринарни лекари, завършили европейски висши ветеринарни училища, обединени в свое професионално дружество. Тази идея се реализира със Закона за изменение и допълнение на Закона за народното просвещение от 11.07.1921 г., който регламентира откриване на Ветеринарен факултет като 7-ми факултет на Софийски университет с 9 катедри. Подготвителната работа на новия факултет се възлага на временен Факултетен съвет (ФС) в състав: проф. Васил Моллов, декан на Медицинския факултет, като университетски представител за председател и членове: д-р Симеон Георгиев, гл. инспектор в МЗДИ и гл. редактор на сп. "Ветеринарна сбирка" и ген. д-р Матьо Рачов, началник на Гарнизонната ветеринарна лечебница. На 11 май 1923 г. се конструира първият редовен ФС от тримата редовно избрани преподаватели: проф. Стефан Ангелов, доц. Гроэьо Диков и доц. Станко Петров. Тази дата се възприема като начална в летоброенето на ВМФ. Първите учебни занятия започват през летния семестър на учебната 1923-1924 г.

ДИПКУ

Image

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите е основно структурно звено на Тракийския университет - Стара Загора. Основните принципи, на които се изгражда дейността на ДИПКУ, са единството на традиция и съвременност и отразяването на съвременните тенденции в образователната практика. Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите е едно от първите специализирани звена за квалификация на педагогически специалисти в България с над 60 годишна история. Той е наследник на Педагогическото училище, Полувисшия институт за детски учителки и Института за усъвършенстване на учителите в град Стара Загора.

Медицински колеж

Image

Медицински колеж – Стара Загора е създаден през 1947 г. като Институт за медицински сестри. В своята дългогодишна история той променя статута си и с Постановление № 16 от 27.01.1997 г. на МС последно се преобразува в Медицински колеж. През 1997 г. става основно структурно звено на Тракийския университет.

Медицински факултет

Image

Медицински факултет е разкрит като Висш медицински институт за подготовка на висши кадри по специалността „Медицина” в рамките на Медицинска академия, с Решение на Министерския съвет от 08.04.1982 г. От 1995 г. влиза в структурата на новосъздадения Тракийски университет – гр. Стара Загора. Медицинският факултет е държавно висше учебно заведение. Академичният състав на Факултета включва: 23 професори, 60 доценти, 141 асистенти и преподаватели, които работят в 24 катедри. Факултетът е сертифициран по ISO 9001:2008 за обучение на студенти, специализанти и докторанти.

Педагогически факултет

Image

Педагогическият факултет към Тракийски университет е създаден с Постановление на Министерския съвет от 03.07.2002 година (ПМС 135, ДВ бр. 67/12.07.2002 г.). Той е наследник на най-добрите педагогически традиции на страната и града, водещи началото си от Българското възраждане.

Стопански факултет

Image

Мисията на Стопански факултет е да подготвя специалисти с висша икономическа квалификация за реализация в стопанските предпричтия, държавни и регионални управленски структури, областни и общински дирекции и служби, неправителствени организации, финансови институции, консултантски фирми, обучени да разработват и реалиозират проекти и програми за регионално развитие,да развиват сътрудничество в сферата на бизнеса в страната и чужбина.

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол

Image

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол е наследник на две важни за града учебни заведения – Педагогическата гимназия и Учителския институт. Педагогическата гимназия просъществува няколко години, докато през 1964 год. се създава Учителския институт, с предмет на дейност подготовка на учители по практика. В института се обучават в началото около 60 студенти по една специалност – "Механизация на селското стопанство", в сградата на Техникума по механизация на селското стопанство. Първият директор на Учителския институт е Тодор Ангелов Михайлов.

Филиал Хасково

Image

Филиал Хасково на Тракийския университет – Стара Загора е наследник на Медицински колеж – Хасково. Началото на Хасковското медицинско училище е поставено на 16.10.1950 г. с ПМС № 2389/ 20.08.1950 г. за обучението на медицински сестри.