Отдел "Научна дейност"

Дейността на отдел "Научна дейност" е свързана с:

 • Организация, подготовка и провеждане на конкурсите за разпределение целевата субсидия от МОН за присъщата на университета научноизследователска дейност.

 • Подготовка на отчетите по проектите за НИД всяка година, а също така и при необходимост на допълнителни отчети и справки.

 • Организацията и провеждането на научните форуми на ниво университет.

 • Техническата подготовка, предпечата и изцяло издаването на списанието Trakia Journal of Sciences – издание на Тракийски университет.

 • Организирана на дейността на Издателския съвет към Университета.

 • Подготовка на обяви за конкурси (хабилитиране, асистенти, преподаватели, хонорувани) и се осигурява поместването им в Държавен вестник, централен ежедневник и в Интернет страницата на университета.

 • Изготвяне на заповеди за: научни журита в конкурсите за заемане на академични длъжности и оценяване на дисертационните трудове; утвърждаване избора на лицето, спечелило конкурса и друга документация по ПРАСТрУ.

 • Участие в изготвянето на дипломи за заемане на академични длъжности и придобити научни степени и водене на регистър за тях.

 • Организиране своевременна обработка на текущата кореспонденция (изготвяне справки, сведения, анкети, информации, доклади и др.) и предвижването и в определените срокове.

 • Организиране и участие в заседания на Комисия по Академична етика на ТрУ.

 • Водене и съхраняване на кореспонденция с МОН и други институции

Отдел "Научна дейност“ към Ректората на Тракийски университет – Стара Загора се състои от следните експерти:

[object Object]

Снежана Друмева

развитие на академичния състав и докторанти

e-mail: snezhana.drumeva@trakia-uni.bg

телефон: 042/ 699 212

Ваня Буюклиева

експерт научна дейност

e-mail: vanya.buyuklieva@trakia-uni.bg

телефон: 042/ 699 212