Отдел "Учебна дейност"

Учебен отдел оказва непосредствена методическа и техническа помощ по работата с чуждестранните учащи се, битовото устройване на студентите и при работата и подготовката на видовете документи, издавани от университета. Основните дейности на отдела могат да бъдат структурирани, както следва:

I. Организационни връзки и взаимоотношения:

1. Комуникация с всички звена в структурата на Тракийски университет, в които се осъществява учебна дейност:

  • Дейности по събиране и обобщаване на информация, свързана със заявки за броя на приеманите студенти държавна поръчка и платено обучение, както и прилежащите им такси;

  • Дейности по изготвяне на академичен календарен план;

  • Заявки за доставка на представителна документация (дипломи, свидетелства, удостоверения и др.);

  • Процедури и документация по студентски статус и мобилност на студентите; 

  • Координация на комисиите за провеждане на държавните изпити и дипломиране на студенти.

  • Събиране и обобщаване на статистическа информация, отчети и др.

2. Комуникация с Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Министерство на земеделието, НАЦИД, НСИ, МВР, РУО и други държавни институции във връзка с изброените по-горе.

II. Дейности по кандидатстудентския прием (български и чуждестранни кандидати);

III. Подготовка и участие в цялостния учебен процес на Център „Езиково и специализирано обучение на чуждестранни граждани“:

IV. Дейности по настаняване в студентските общежития;

V. Дейности по приемане на документи, класиране и отпускане на студентски стипендии.

Отдел "Учебна дейност“ към Ректората на Тракийски университет – Стара Загора се състои от следните експерти:

Стефка Михова

Ръководител - Отдел Учебна дейност

телефон: 042/ 699 209

e-mail: stefka.mihova@trakia-uni.bg / priem@trakia-uni.bg

Виолета Колева

експерт – учебна дейност и стипендии

телефон: 042/ 699 210

e-mail: violeta.koleva@trakia-uni.bg / priem@trakia-uni.bg

Константина Канелова

експерт – български студенти

телефон: 042/ 673 021, 699 208

e-mail: konstantina.kanelova@trakia-uni.bg


Контакти на отделите по учебна дейност в учебните звена:


Аграрен факултет

проф. д-р Катя Величкова

Зам.-декан Учебна дейност

телефон: 042/ 699 302

e-mail: katya.velichkova@trakia-uni.bg

Лина Попова

Инспектор по учебната работа (редовно и задочно обучение) за ОКС “Бакалавър” на специалностите „ЕООС”,  „Аграрно инженерство” и „Рибовъдство и аквакултура”

телефон: 042/ 699 304

e-mail lina.popova@trakia-uni.bg

Диана Динева

Инспектор по учебната работа (редовно и задочно обучение) за ОКС “Бакалавър” на специалностите „Зооинженерство”„Агрономство” и „Агрономство (Етерично-маслени култури)”

телефон: 042/ 699 304

e-mail diana.dineva@trakia-uni.bg

Нина Пенева

Инспектор по учебната работа (редовно и задочно обучение) за ОКС “Магистър”

телефон: 042/ 699 387

e-mail nina.peneva@trakia-uni.bg

Ветеринарномедицински факултет

Доц. д-р Крум Неделков

телефон: 042/ 699 556

e-mail: krum.nedelkov@trakia-uni.bg

Д-р Надя Колева

експерт УМД

телефон: 042/699 504

e-mail: nadya.koleva@trakia-uni.bg

Любомир Иванов

експерт КК

телефон: 042/ 699 690

e-mail: lyubomir.ivanov@trakia-uni.bg

Медицински факултет

Лия Николаева Стоилкова

Инспектор „Медицина” и "Управление на здравните грижи"

телефон: 042/ 664 209

е-mail: liya.stoilkova@trakia-uni.bg

Ася Димитрова

експерт УО "Медицинска сестра" и "Акушерка"

телефон: 042/ 664 209

e-mail: asya.dimitrova@trakia-uni.bg

Иванка Минчева

експерт УО „Социални дейности” – бакалаври и магистри

телефон: 042/ 664 333

e-mail: ivanka.mincheva@trakia-uni.bg

Милка Цвяткова

експерт УО и "Чуждестранни студенти"

телефон: 042/ 664 204

e-mail: milka.tsvyatkova@trakia-uni.bg

Любка Томова

експерт Учебен отдел

телефон: 042/ 664 458

e-mail: lyubka.tomova@trakia-uni.bg

Педагогически факултет

Галина Кючукова

Инспектор

телефон: 042/ 640 846; 613 764; 613 762; 613 763

e-mail: galina.kyuchukova@trakia-uni.bg

Стопански факултет

Стела Стефанова

експерт Учебен отдел

телефон: 042/ 699 405

e-mail: stela.stefanova@trakia-uni.bg

Снежана Савова

експерт Учебен отдел

телефон: 042 / 699 419

e-mail: snezhana.savova@trakia-uni.bg

Факултет  "Техника и технологии" – Ямбол

Стойка Милушева

Инспектор учебна дейност за ОКС "Магистър"

телефон: 046/ 669 182

мобилен: 0887 337 797

e-mail: stoyka.milusheva@trakia-uni.bg

Десислава Павлова

Инспектор учебна дейност редовно и задочно обучение по специалностите: "Автоматика и компютърни системи", "Електротехника", "Топло – и газоснабдяване", "Индустриално инженерство"

телефон: 046/ 66 91 49

мобилен: 0882 000 895

e-mail: desislava.pavlova@trakia-uni.bg

Ваня Стоянова

Инспектор учебна дейност редовно и задочно обучение по специалностите: "Автотранспортна и земеделска техника", "Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия", "Технология на храните"

телефон: 046 / 66 91 49

мобилен: 0888 707 390

e-mail: vanya.stoyanova.19@trakia-uni.bg

Филиал – Хасково

Антония Шикова

експерт учебен отдел

телефон: 038 664 375

е-mail: antoniya.shikova@trakia-uni.bg

Магдалена Тенева

експерт учебен отдел

телефон: 038/ 664 375

Медицински колеж

Вълка Петрова

телефон: 042/ 601 721

e-mail: valka.petrova@trakia-uni.bg

Радостина Диамандиева

телефон: 042/ 601 721

e-mail: radostina.diamandieva@trakia-uni.bg

Ирена Иванова

Инспектор УО

телефон: 042/ 601 721

е-mail: irena.ivanova@trakia-uni.bg