Отдел "Административно-стопанска и информационна дейност"

Ралица Атанасова

експерт ТРЗ

e-mail: ralitsa.atanasova@trakia-uni.bg

телефон: 042/ 699 297

Петя Танчева

експерт Човешки ресурси

e-mail: petya.tancheva@trakia-uni.bg

телефон: 042/ 699 297

Ваня Трифонова

експерт административна дейност

e-mail: vanya.trifonova@trakia-uni.bg

телефон: 042/ 699 206

Ваня Бобева

деловодител

email: vanya.bobeva@trakia-uni.bg

телефон: 042/ 699 217

Ваня Грозева

деловодител

e-mail: vanya.grozeva@trakia-uni.bg

тел. 042/ 699 217

Недка Дончева

eксперт Университетска социална политика

email:  nedka.doncheva@trakia-uni. bg 

телефон: 0886 515 148